Poradnictwo wychowawcze

Dla kogo? 

 • Rodziców dzieci w wieku od 0 do 18 lat
 • Osób mających zawodowy kontakt z dziećmi
 • Przyszłych rodziców

W jakim celu ? 

 • rozwiązywanie problemów wychowawczych różnego typu i o różnym nasileniu
 • Podniesienie kompetencji wychowawczych dla rodziców, opiekunów oraz osób mających zawodowy kontakt z dziećmi
 • Edukacja wychowawcza dla przyszłych rodziców

Charakter spotkań 

Spotkania indywidualne specjalisty – w zależności od potrzeby – odbywają się:

 • z Rodzicami/Opiekunami przy udziale Dziecka*
 • z Rodzicami/Opiekunami bez udziału Dziecka
 • z jednym z Rodziców/Opiekunów
 • z Rodzicami/Opiekunami wraz z osobami mającymi bezpośredni wpływ na proces wychowania Dziecka (dziadek, babcia, wujek, ciocia oraz inne osoby, zwłaszcza, gdy zamieszkują wspólnie)
 • obserwacja w środowisku rodzinnym (w miejscu zamieszkania)

*pierwsza wizyta odbywa bez udziału Dziecka 

Najczęstsze obszary problematyczne w procesie wychowania  

 • komunikacja (jak rozmawiać z dzieckiem, jak być dobrze zrozumianym przez dziecko i jak rozumieć co dziecko chce nam powiedzieć; komunikacja werbalna i pozawerbalna)
 • umiejętność odczytywania i nazywania emocji Dziecka oraz własnych
 • system nagród i konsekwencji („kar”)
 • wzmacnianie pozytywne (jak wychowywać dziecko w oparciu o wzmocnienia pozytywne –mocne strony dziecka, jak reagować na potrzeby – słabe strony dziecka) 
 • okres dorastania dziecka  (zmiana relacji Rodzic – Dziecko)  
 • wychowywanie Dziecka zagrożonego lub wykazującego cechy demoralizacji oraz dziecka niedostosowanego społecznie na skutek wadliwie przebiegającego procesu socjalizacji (zachowania o charakterze powtarzalnym takie jak:  kłamstwa, wagary, używanie środków psychoaktywnych, bójki, nierespektowanie norm społecznych, przynależność do grup o charakterze przestępczym, kradzieże, uprawianie nierządu, ucieczki z domu, akty wandalizmu) 
 • okres poszukiwania tożsamości płciowej i preferencji seksualnych (homoseksualizm, biseksualizm, transpłciowość Dziecka)    
 • tematy „trudne” w rozmowach z Dzieckiem (śmierć, seksualność, życie seksualne, rozwód, ciąża, antykoncepcja i inne) 
 • obniżony nastrój  a depresja u Dziecka  (jak rozróżnić stany obniżonego nastroju od depresji, kiedy należy zwrócić się o pomoc do specjalisty) 
 • Rodzic w kontakcie z Dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (dom dziecka, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich i inne) 
 • Dziecko w trakcie rozwodu/ rozstania Rodziców  
 • samotne rodzicielstwo  
 • rodzicielstwo wobec dziecka z niepełnosprawnością