Trening umiejętności miękkich

Dla kogo?

  • Dla wszystkich osób, które chcą nabyć lub udoskonalić kompetencje w zakresie umiejętności miękkich

W jakim celu?

  • asertywność (umiejętność przyjmowania i udzielania krytyki i pochwał, umiejętność formułowania krytyki konstruktywnej, mówienie „nie” bez poczucia winy i bez ranienia innych, wyznaczanie własnych granic, nie poddawania się naciskom emocjonalnym innych)
  • komunikacja interpersonalna (blokady i bariery  komunikacyjne, aktywne słuchanie, komunikaty typu „Ja”, komunikacja pozawerbalna, precyzyjne formułowanie wypowiedzi, umiejętność przejmowania perspektywy, posługiwanie się stereotypami, empatyczne słuchanie)
  • rozwiązywanie sytuacji problemowych
  • autoprezentacja (świadomość swoich mocnych i słabych stron)
  • organizacja (zarządzanie sobą w czasie)

Charakter spotkań

  • Kontakt indywidualny specjalisty z klientem/tką, mający charakter warsztatowy
  • możliwość przeprowadzenia spotkań grupowych